Σε ιδιώτες αναθέτει ο δήμος Θεσσαλονίκης την αποκομιδή των απορριμμάτων