Η δράση “Επισκέψιμος Ροδεώνας στις Σέρρες”, στο χωριό Πεπονιά