Προβολές βιντεοτέχνης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού