Βραβείο Αριστείας για -πρώτη παγκοσμίως – μεταμόσχευση ενδοθηλίου κερατοειδούς χιτώνα οφθαλμού από δότη 3 μηνών