ΤΕΕ/ΤΚΜ: Έλλειμμα παιδείας και κοινωνικής συνείδησης ο βανδαλισμός του Δημόσιου Χώρου