Οι “Καρνάβαλοι του Χώρου και του Χρόνου” παρουσιάζονται στο “Ενώ”