ΑΠίΘανοι φοιτητές καινοτομούν για δεύτερη χρονιά στο ΑΠΘ