Μέριμνα για τους επισκέπτες και εργαζόμενους των Μουσείων στη Θεσσαλονίκη