“Ένας Εύρωστος Στοχασμός Φιλοσοφικής Τάξης” του Τίτου Χριστοφίδη