Η απάντηση της Α.Ε. ΤΙΤΑΝ για την καύση απορριμμάτων RDF-SRF