Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεριμνά για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων