Απονομή Βραβείων Αριστείας ΑΠΘ 2020 – Το Αριστοτέλειο τίμησε τα μέλη του που διέπρεψαν