Οι πρωτοβουλίες για το βιβλίο συζητήθηκαν στην πρώτη εκδήλωση της 17ης ΔΕΒΘ