Διασύνδεση Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας από το ΑΠΘ