Εργασίες καθαρισμού και διάνοιξης τάφρου στη Θεσσαλονίκης – Έδεσσας