Στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκε σταθμός “τηλε-διερμηνείας” για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων