Τριμερής προγραμματική σύμβαση για τη διάνοιξη της οδού Ψελλού