Δραστήριες κοινότητες γονέων παιδιών και εκπαιδευτικών σχεδιάζουν βιώσιμες και πράσινες σχολικές αυλές