“Θεσσαλονίκης χαλκεία και χαλκεύματα”, των Λένα Καλαϊτζή – Οφλίδη, Σίμου Οφλίδη