“Βιργιλίου Αινειάδα” – Ανάγνωση μετά μουσικής κάτω από τον λόφο της αρχαίας Αίνειας