104 χώρους καταφυγής διαθέτει ο Δήμος Καλαμαριάς, σε περίπτωση σεισμού