Εθελοντικός καθαρισμός στο παράκτιο τμήμα του Γαλλικού ποταμού