Αστικοί μύθοι και θρύλοι της Θεσσαλονίκης – Εργαστήριο για τους φίλους των βιβλίων, των χαρτών και των αρχείων