Εκδήλωση της ΠΚΜ για την αστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση των αστικών κέντρων