Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σε σχολεία στη Δ΄ Κοινότητα και την Τριανδρία