Εκδήλωση λήξης του ΄Εργου «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα / Τα αόρατα παιδιά»