Δενδροφυτεύσεις στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης