Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου LIFE ATIAS του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου